Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Flatanger kommunestyre

Kommunestyret i Flatanger har 15 representanter, og dagens kommunestyre ble konstituert 15. oktober 2015.
I perioden 2015 - 2019 har Senterpartiet 4 representanter, Arbeiderpartiet 3, Høyre 2, Venstre 2, SV 2 og Frp 2.

Ansvarsområde og gjøremål

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele Flatanger kommunes virksomhet. Kommunestyret skal velge satsingsområder og prioritere tiltak. Gjennom dette delegasjonsreglementet har kommunestyret gitt bestemmelser om hvordan myndighet er plassert i organisasjonen.

Foruten de gjøremål som lagt til kommunestyret etter kommuneloven og annet lovverk, kan kommunestyret ta opp andre gjøremål etter eget ønske, dersom det ikke er i strid med lover og overordnet regelverk.

Kommunestyret kan utføre gjøremål selv eller overlate det til andre organ etter regler i lov og delegasjonsvedtak.

Kommunestyret kan likevel kreve en hver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. 

Vedtaksmyndighet - kommunestyret skal avgjøre saker som gjelder:

  • Hovedtrekkene i kommuneorganisasjonen - både politisk og administrativ struktur
  • Budsjett og økonomiplaner og vesentlige endringer i disse
  • Regional planstrategi/plan, kommuneplaner og reguleringsplaner osv. Delegasjon etter plan- og bygningsloven, er tatt inn som eget punkt i reglementet, under planutvalget.
  • Regnskap og årsmeldinger/resultatvurderinger
  • Fastsette ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer jfr. kommunelovens § 39.
  • Godtgjørelse til folkevalgte
  • Oppnevne nemnder, styrer, råd og utvalg, samt velge nytt medlem ved fritak fra verv. Kommunestyret kan delegere oppnevning av nemnder, styrer, råd og utvalg til formannskapet, dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift.
  • Fastsette avgifter/ gebyrer og forskrifter/vedtekter
  • Tilsetting av rådmann
  • Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, andre utvalg eller administrasjonen.

Faste medlemmer:

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås  (SP)                        Varaordfører Ingunn Eikeseth Torgersen (AP)

Caterina Kvaløsæter (SP)                                         Nils Myren (AP)                       
Øivind Strøm (SP)                                                     Rita Stamnes (AP)
Gry Hanssen (SP)                                                     Otto Sandnes (SV)
Susann Skotnes (H)                                                  Liv Unni Fløan (SV)
Arne Skorstad (H)                                                     Reidar Lindseth (V)
Lars Haagensen (FRP)                                             Birgit Fossvik (V)
Geir Tore Olsen (FRP)