Folketall
Pr. 01.04.2018 var det 1107 innbyggere i kommunen. Folketallet har variert fra 635 innbyggere i 1769 til 1912 innbyggere i 1946.

Flatemål
Samlet flatemål er på 460,2 km², av dette er 18,7 km² ferskvatn.

Utstrekning
Største utstrekning fra nord mot sør er 37,5 km og fra øst og ut til ytterste skjæra 30 km.

Øyer, holmer og skjær
Det er 1084 øyer, holmer og skjær med et samle flatemål på 44,3 km².

Fjorder
Av fjordene er Jøssundfjorden lengst med 13,5 km. Bølefjorden er 7 km.

Vassdrag
Lauvsneselva, Oplandselva og Skjellåa. De to siste renner ut i Jøssundfjorden. Nedbørsområdet for de tre elvene er 102, 82 og 23 km².

Vatn
Det finnes 174 vatn, størst er Lauvsnesvatnet, 2,7 km².

Fjell
Høgste fjelltoppen er Beingårdsheia med 613 m, Jøssundvarden på 564 m. Honnavassheia 542 m, Grønnlifjell 565,  Rapet 571 m og Aunkrona 548 m.

Havdjupn
Største dypet innenfor bygdeområdet finner vi i havet nord for Skjengen med 527 m. Vest for Skinnerøybaren er målt 377 m. Jøssundfjorden har utenfor Guruvika djupn på 233 m og Mursteinfjorden når ved Dalevika ned i 230 m.

Geologi
Mesteparten av Flatanger er granittland med karrig jordsmonn. Det finns også noe gneis, skifer og kalkberg.

Mineraler
Det er funnet lite av verdifulle mineraler, med unntak av i Gladsøyfjellet der det er påvist vanadin.

Planter
Plantelivet er ikke spesielt rikt, men det finnes noen skjeldne planter Bergtelg (Polystichumoreopteris) Gul nøkkrose Klokkeblom (Campanula latifolia) Åkermynte (Mentha arvensis) Vassgro (Alisma plantago-aquatica) Marianøkkel.

Fugleliv
Mellom holmer og skjær er det en rikdom på sjøfugl; måse, teiste, alke, lunde, and, skarv og ærfugl og ørn. Grågås og svaner kan en også se.

Dyreliv
Elg, rådyr, gaupe, rev, hare, ekorn og oter.