www.flatanger.kommune.no

Hjemmesykepleie

Serviceerklæring vedtatt i Flatanger kommunestyre 21.009.2006

FORMÅLET MED TJENESTEN:
Å gi sykepleie i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig. Dette for å unngå innleggelse i institusjon og slik at den som har behov for tjenesten kan bo hjemme lengst mulig.

HVEM KAN FÅ TJENESTEN?

 • Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Flatanger kommune har krav på hjelp etter Lov om helsetjenesten i kommunen § 2-1.
 • Hjemmesykepleie er en tjeneste som har plikt til å yte nødvendig helsehjelp til de som har behov for det.
 • Hjelpebehovet må være av helsemessig art, og bygge på en helsefaglig vurdering. Du må ha en dokumentert akutt eller kronisk diagnose eller sykdomstilstand / funksjonshemming.
  Tjenesten tildeles etter en individuell vurdering og vurderes fortløpende.

HVA OMFATTER TJENESTEN :

 • Tjenesten omfatter pleie, omsorg og behandling i alle livsfaser.
 • Hjelp til administrering av medikamentell behandling foreskrevet av lege.
 • Rettledning i forbindelse med kosthold og ernæring.
 • Oppfølging av behandlingstiltak som forutsettes behandlet i egen bolig foreskrevet av lege.
 • Observasjon av sykdomsutvikling, herunder forebygging av funksjonssvikt og komplikasjoner.
 • En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser.

TILGJENGELIGHET

 • Hjemmesykepleien i Flatanger er tilgjengelig mellom kl 07 00 – 22 00.
 • I tidsrommet 22 00 – 07 00 er hjemmesykepleien ubemannet.
 • På grunn av lange avstander er ikke hjemmesykepleien tilgjengelig i hele kommunen hver dag.

HVA TJENESTEN IKKE OMFATTER:

 •  Dette er oppgaver som hjemmesykepleien ikke kan prioritere å utføre:
 • Forberedelse, pakking og merking av tøy i forbindelse med korttidsopphold, opptreningsopphold etc.
 • Følge til lege, polikliniske undersøkelser, tannlege, fotpleier, fysioterapeut, frisør, butikk, post og bank i tilfelle du har pårørende eller andre som kan hjelpe deg.
 • Henting og bringing av deg som bruker til /fra eget hjem i forbindelse med ulike aktiviteter.
 • Pynting av privat bolig ved spesielle anledninger.
 • Vi yter ikke bistand til håndtering av privat økonomi som for eksempel betaling av regninger.

HVA KAN DU SOM BRUKER/PÅRØRENDE FORVENTE AV OSS?

 • Vi yter tjenesten med respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem.
 • At personalet overholder sin taushetsplikt. • At du får de tjenester som du har vedtak på.
 • Retten til medbestemmelse blir ivaretatt ved at du, dine pårørende og/eller hjelpeverge blir tatt med på råd ved utforming eller endring av tjenestetilbud.

HVA VI FORVENTER AV DEG/PÅRØRENDE FOR Å KUNNE YTE TJENESTEN:

 • At du gir riktige opplysninger om hva du kan klare selv og hva du trenger hjelp til, og at du som bruker/pårørende har respekt for at vi ikke hjelper på områder der bruker kan klare seg selv.
 • At du som bruker melder fra hvis behovet for hjelp endrer seg eller opphører.
 • At du som bruker oppnevner en kontaktperson/en pårørende som det kan formidles nødvendig informasjon til.
 • At du som bruker/pårørende respekterer at ansatte er underlagt taushetsplikt og av den grunn ikke kan diskutere andre brukere.
 • Når du mottar hjelp fra hjemmetjenesten, blir ditt hjem automatisk hjelperens arbeidsplass. Hjelperen er omfattet av arbeidsmiljøloven. I den står at hjelperen ikke skal utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger og nødvendige hjelpemidler skal stilles til disposisjon (AML § § 4-1). Dette innebærer: - At du som bruker sørger for at adkomsten til boligen er lett fremkommelig sommer som vinter, og at det må være lys ved hoveddøra. - For å kunne hjelpe deg, og for å forhindre arbeidsskader hos den som hjelper deg, kan det være nødvendig å installere hjelpemidler hos deg. Dette kan være sykeseng, heis, toalettstol- og/eller forhøyer og rullestol. Vi hjelper deg å søke om og å installere hjelpemidler. Hjelpemidler kan kreve en del plass. Det kan derfor være nødvendig at du får møblert om eventuelt får fjernet noen av møblene. - At den enkelte tjenesteyter blir møtt med respekt. - Av hensyn til våre arbeidstakere henstiller vi deg om ikke å røyke under utførelsen av oppdraget.
 • Ved hjelp i hjemmet har du som bruker alle forpliktelser med hensyn til husdyr og det må vises respekt for at ansatte vil unngå å komme i kontakt med disse, enten på grunn av allergiplager eller utrygghet i forhold til dyr.
 • Respektere at den enkelte ansatte ikke har anledning til å motta noen form for økonomisk vederlag eller gaver fra brukerne.

HVA KOSTER HJEMMESYKEPLEIE?

 • Tjenesten er gratis

HVORDAN GÅ FREM FOR Å FÅ TJENESTEN? 

 • Søknadsskjema for tildeling av hjemmesykepleie fås ved henvendelse til Flatanger pleie og omsorgstjeneste.For å gjøre en helhetlig og faglig vurdering kan det bli aktuelt å innhente flere og utfyllende opplysninger.
 • Det må foreligge en søknad underskrevet av deg som søker eventuelt pårørende etter fullmakt fra deg. Vi er behjelpelig med å skriftliggjøre en muntlig søknad i samråd med deg om det skulle være behov for det.
 • Henvendelse om hjemmesykepleie kan også bli rettet fra spesialisthelsetjenesten, eller primærlege. Meldingsblankett fra sykehuset er å betrakte som en søknad.
 • Søknaden sendes til Flatanger kommune v/Pleie- og omsorgstjenesten.
 • Det vil med bakgrunn i søknad bli foretatt et hjemmebesøk hvor det vil bli foretatt en vurdering av behov. • Hjelp vil bli iverksatt så fort som mulig.
 • Du vil motta et skriftlig vedtak fra pleie- og omsorgstjenesten innen 3 uker.

KLAGEADGANG:
Klage på vedtak om tildeling av tjeneste sendes skriftlig til Flatanger kommune v/pleie- og omsorgstjenesten.
Overordnet klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

KONTAKT OSS:
Trenger du mer informasjon, kan du kontakte pleie- og omsorgstjenesten:

 

 

Vaktrom Hjemmesykepleien 47676995  
Siri Mette Røstvold Avd. sykepleier åpen omsorg 47675466 siri-mette.rostvold@flatanger.kommune.no
Kontoret Pleie- og omsorg 47675475