www.flatanger.kommune.no

Forliksr├ądet

I hver kommune skal det være et forliksråd jfr domstolloven 27.

Forliksrådet har tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.

I Flatanger kommune er lensmannen sekretariatet for forliksrådet.

Medlemmer i forliksrådet i perioden 2013-2016:

Gro Seltveit, leder
Solveig Løfsnæs Sivertsen
Ronald Geving

Varamedlemmer:
1. Lisbeth Lein
2. Åge Sved
3. Anny Geving

Faste møtefullmektiger for forliksrådet
Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådene.
Medlemmene av utvalget er oppnevnt av kommunen for inntil fire år av gangen.
Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andres interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.