www.flatanger.kommune.no

Is

Vinter

Hei igjen!                                                        

En supersommer etterfulgt av mange fine og hektiske høstdager har fløyet forbi, og året 2014 blir om ikke lenge et kapitel i historiebøkene. Både dramatikk og aktivitet har ligget på høyt nivå, og året 2014 vil for veldig mange bli husket for både godt og ondt!

Vi får bare håpe at denne vinteren ikke blir like preget av tørke og “landvindsrokk”.  For Flatanger kommune er det med stor glede å følge gjenoppbygginga på Sørnesset, der vi ser et lokalsamfunn bokstavelig talt reiser seg fra asken! Vi gleder oss til å se det ferdige resultatet!

På kysten er det meget gledelig og tilfredsstillende å følge de mange positive meldinger fra oppdrettsnæringa. Både Salmar Farming as og Bjørøya Fiskeoppdrett as etablerer drift av grønne konsesjoner i Flatanger. Vi både gratulerer og sier selvfølgelig; “Tusen takk for denne satsinga!” Dette medfører gode inntekter til Flatanger kommune, både som engangsutbetaling fra Staten, men også at etablering av nye konsesjoner vil sikre framtidig drift og fortsatt stor aktivitet i Flatanger. Vi ser kraftig vekst for næringslivet som utfører og leverer service og tjenester til havbruksnæringa, både på sjø og land. Denne veksten vil åpne muligheter for nye gode og spennende jobbmuligheter, som igjen vil gi oss mulighet for nye innbyggere og etableringer. Vi gleder oss til å se hva morgendagen bringer!

I den kommunale hverdagen dreier mye seg om økonomi og budsjett.  Nok et år har vi hatt en netto nedgang i budsjettet, og det er meget krevende å opprettholde gode tjenester på svært mange områder når vi også skal redusere kostnadene! I tillegg får kommunen stadig nye oppgaver som også skal utføres innenfor de samme ressurser. Da er det gledelig å registrere at våre sektorer klarer å finne nye løsninger og løse oppgavene med tilfredsstillende resultat.

Kommunereformen er vår store oppgave framover. Alle kommunene har fått i oppdrag å utrede om de kan slå seg sammen med andre kommuner. Arbeidet er kommet godt i gang i hele Nord-Trøndelag, så også i Flatanger. Vi er i gang med utforming av prosessplan, og denne fasen er meget viktig for å sikre oss at det er de riktige og viktige faktorer og løsninger som legges til grunn i prosessen.

Hva er de vanskeligste oppgavene for Flatanger, og klarer vi alle oppgavene? Har vi tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, er vi effektive nok, og klarer vi de økonomiske utfordringene?

Hvilke muligheter kan ligge i en større kommune, utvikling innen næringsliv og lokalsamfunn,  og samferdsel?

Hva er de aller viktigste forutsetningene for at en større kommune vil gi Flatanger økt utvikling? Arealplan/ kommuneplan som sikrer fortsatt utvikling? Fortsatt satsing på god og tilgjengelig barnehage / skole? Helsetjenester, pleie/omsorg? Næringssatsing og infrastruktur? Lokalsamfunn/ ressurstilgang?

Demokrati og politisk styring? Hvordan sikre at innbyggerne har innflytelse på den lokale utvikling?Utviklingskraft? Liten kommune har vansker for å få gjennomslag i store saker? Vil en stor kommune ha kraft til å gjennomføre store oppgaver i en utkant av den nye kommunen?

Som vist, er det svært mange spørsmål, og det vil ikke komme sikre svar med strek under.

Den største og viktigste oppgaven blir å få alle til å ta del i denne jobben! Hva mener den jevne Flatangring? Hva ønsker ungdommene - det er de som skal leve med resultatet? Hva mener næringslivet - det er næringslivet som i enda større grad må ta ansvar for utvikling av lokalsamfunnet i framtida?

Jeg oppfordrer alle til å bruke litt tid på dette temaet gjennom denne prosessen og fram til avgjørelsen skal fattes. Det blir meget viktig at de riktige og viktige faktorer blir lagt til grunn når valget om en ny og annen kommune skal tas våren 2016. Det er ikke lenge til!

Til slutt vil jeg takke alle for innholdsrikt og mangfoldig år.

Ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt år!          

Hilsen                                                                                                                                                                                                           

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås

                                                                                                                                                                                                                     
Ordføreren.jpg