Flatanger Regn 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Middagsombringing

Serviceerklæring vedtatt i Flatanger kommunestyre 21.09.2006

 FORMÅLET MED TJENESTEN:

  •  Middagsombringing er en ordning som ytes for å sikre tilfredsstillende ernæring for den som ikke kan klare å lage middag selv.

HVEM KAN FÅ TJENESTEN?

  • Hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede kan etter individuell vurdering og behovsprøving få middag brakt hjem til seg fra kjøkkenet ved Flatanger pleie- og omsorgstun.

HVA OMFATTER TJENESTEN :

  • Tjenesten omfatter en porsjon middagsmat.  Middagen er enten varm eller kald.

HVA KOSTER TJENESTEN?
Middag/utbringing Kr. 63,- pr. porsjon.

HVA TJENESTEN IKKE OMFATTER:
Det er ikke anledning til å bestille mat til gjester eller besøkende.
Middag er ikke mulig å kjøpe uten at det foreligger en skriftlig søknad og vedtak .

HVA KAN DU SOM BRUKER FORVENTE AV OSS?
Vi foretar et vurderingsbesøk.
Pleie- og omsorgstjenesten organiserer utkjøring av mat, med visse begrensninger. Dette kan være avstander og kapasitet.
Menyen er rikt og variert sammensatt.
Middagen tilberedes og leveres etter Mattilsynets forskrifter.
Middagen merkes med innhold og pakkedato.
Middagen leveres i hjemmet.

HVA VI FORVENTER AV DEG FOR Å KUNNE YTE TJENESTEN:
Du må være hjemme å motta maten til avtalt tid.
Avbestilling av enkeltmiddag må skje senest dagen før utkjøring.
Avbestilling skjer direkte til kjøkkenet ved Flatanger pleie- og omsorgstun telefon : 74 22 10 29.
At du som bruker melder fra hvis behovet for tjenesten endrer seg eller opphører.

HVA KOSTER DET Å VÆRE MED I ORDNING MED MIDDAGSOMBRINGING?
Det er vedtatt egne satser for middagsombringing. Det er utarbeidet en egen oversikt over dette.

HVORDAN GÅ FREM FOR Å FÅ TJENESTEN?
Søknadsskjema for tildeling av middagsombringing fås ved henvendelse til pleie- og omsorgstjenesten.
For å gjøre en helhetlig og faglig vurdering kan det bli aktuelt å innhente flere og utfyllende opplysninger.
Det må foreligge en søknad underskrevet av deg som søker, eventuelt pårørende etter fullmakt fra deg.
Vi er behjelpelig med å skriftliggjøre en muntlig søknad i samråd med deg.
Søknaden sendes til Flatanger kommune v/pleie- og omsorgstjenesten.
Det vil med bakgrunn i søknad bli foretatt et hjemmebesøk hvor det vil bli foretatt en vurdering av behov.
Du vil motta et skriftlig vedtak fra pleie- og omsorgstjenesten innen 3 uker.

KLAGEADGANG:
Det er ingen klageadgang på vedtak om tildeling.
Klage på manglende eller mangelfullt tilbud rettes til avdelingssykepleier i hjemmesykepleien.

KONTAKT OSS:
Trenger du mer informasjon, kan du kontakte pleie- og omsorgstjenesten:
Kontoret telefon 476 75475
Vaktrom hjemmesykepleien telefon 476 76995
Avdelingssykepleier telefon 476 75466

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no