Trenere i FFK 2010
Styret i FFK har besluttet at fra sesongen 2010 skal trenere og oppmenn få utbetalt kjøregodtgjørelse for kjøring til treninger og kamper med kr. 1.20 pr km. Det vil bli tatt i bruk eget skjema for formålet. Det arbeides med lagetablering for 2010 og engasjement av trenere.

Ny Ballbu/Salgsbu på Vik.
Vi kan nå realisere planene om ny bu. Etter først å ha fått avslag på søknad om spillemidler, fikk vi omsider tilsagn. Arbeidet skal skje på dugnad og vi vil ta til snarest mulig etter jul. Målet er å selge fra ny bu i mai 2010.
 
Ballbinge på Lauvsnes.
Den gangen bingen ble planlagt, la FFK inn lovnad om å forestå oppsetting. Ringmuren er nå ferdig. Når gravemaskinfører har planert, blir neste trinn:1; Fordeling og planering av 120 sekker toppdekke (finsand). 2; Utlegging av kunstgress. 3; montering av selve bingen.
Målsetting om framdrift: snarest mulig.
 
Innkalling til årsmøte i Flatanger Fotballklubb
Onsdag 6. januar 2010, kl 19.00 på Zanzibar.
 
Sakliste:
  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag: Navneendring fra FFK til Flatanger Idrettslag (Se egen info)
  5. Vedtekter for Flatanger Idrettslag (forutsatt at idrettslag blir vedtatt under sak 4)
  6. Kontingent 2010.  Forslag 250 for enkeltmedlem og 400 for familie
  7. Etablering av særidrettsgrupper med ledere (om det kommer forslag på slike)
  8. Valg
Etablering av Flatanger Idrettslag?
Flatanger Fotballklubb har siste halvåret fått flere henvendelser fra medlemmer/foreldre om klubben kan ta initiativet til å danne et idrettslag i kommunen. Ved å ha et idrettslag, kan flere idrettsgrener og mosjonsgrupper bli organisert og lettere få adgang til forskjellige støtteordninger som finnes i idrettssystemet. Vi har undersøkt saken hos Nord-Trøndelag Idrettskrets og funnet at den enkleste måten å gjøre det på er at klubben utvider aktivitetstilbudet sitt til også å omfatte andre særidretter, dvs. vi omdefinerer klubben til å bli en fleridrettsklubb og gjør en navneendring som følge av dette.
Styret i FFK innstiller ovenfor årsmøtet på at FFK går over fra å være en særidrettsklubb til å bli en fleridrettsklubb som kan omfatte forskjellige særidretter som eksisterer eller vil dukke opp i kommunen. FFK skifter navn til Flatanger Idrettslag, med Fotballgruppe fra starten.
Aktuelle særidrettsgrupper i tillegg til den eksisterende Fotballgruppa kan være: Turngruppe, Volleyballgruppe, Badmintongruppe, Friidrettsgruppe, Kajakk- og kanogruppe, Tur- og Mosjonsgruppe etc. Gruppene organiserer seg sjøl med egen leder. Lederen sitter i idrettslagets styre. Interesserte bes organisere seg og ta kontakt med FFK, tel. 90 94 34 93 innen 31.12.09.

Styret