ORDENSREGLER
for grunnskolen og SFO på Utvorda 

For at grunnskolen og SFO på Utvorda skal bli et godt sted å være, et godt sted å lære, må vi ha noen regler å forholde oss til. Reglene gjelder i skoletida og ved opphold i SFO, på vei til og fra skolen og ved arrangement som skolen har ansvaret for.
Reglene skal gjennomgås for elevene ved starten av hvert skoleår og henges opp i klasserommene/SFO-rommet.
 
Slik vil vi ha det:
 
 1. Skolens personale, elever og foresatte skal samarbeide om å gjøre skolen og SFO til et godt sted å være for alle. Vi skal alle ta ansvar og behandle hverandre med respekt og omsorg. God folkeskikk skal være grunnlaget for fellesskapet på skolen vår. 
 1. Alle har et ansvar for
            - at ingen blir plaget eller stengt ute fra fellesskapet og melde fra hvis dette finner sted
            - at leken ikke blir så voldsom at noen skader seg
            - at snøballkasting kun foregår på oppsatte blinker
            - at sykkel og spark får stå i fred
- å skape orden og arbeidsro
            - å ta vare på bygninger, inventar og materiell
 
 1. Vi må ha tillatelse fra lærer eller SFO-personale ( i SFO-tida) for å gå utenfor skoleområdet. 
 1. Vi må ha tillatelse fra lærer eller SFO-personale ( i SFO-tida)for å kunne bruke elektroniske kommunikasjonsmidler, som for eksempel mobil og internett. Det samme gjelder kamera, spill og leker. Avtale om bruk av skolens datamaskiner er å betrakte som en del av ordensreglementet. 
 1. Tyggegummi er ikke tillatt.
  Vi spiser godteri bare etter avtale med en lærer eller SFO-personale ( i SFO-tida). 
 1. Det er ikke lov å ta med eller nyte tobakk, snus eller rusmidler. Dette gjelder både i skoletida og ved arrangement som skolen har ansvaret for.    
 1. Det er ikke lov å ha med gjenstander som kan være til skade for en selv eller andre. 
 1. Vi vil ta vare på oss selv og andre. Derfor må vi bruke hjelm når vi sykler og når vi bruker sparkesykkel, rulleskøyter, skøyter eller rullebrett. 
 1. Vi kan sykle til og fra skolen f.o.m. 3. årstrinn. 
Fravær fra undervisningen: 
 
       8. Vi viser respekt for skolens virksomhet ved å møte presis til undervisningen.
 
       9. Ved sykefravær skal det skrives melding med dato i meldingsboka. Hvis fraværet   
            varer mer enn én dag, skal kontaktlærer varsles.
 
 1. Dersom noen har behov for permisjon fra undervisningen utover 1 dag, skal det søkes
  skriftlig på eget skjema. Søknad om permisjon for enkelte timer eller dager, skrives i meldingsboka.
 
Konsekvenser ved brudd på reglene:
 
Alle ansatte har et ansvar for å snakke elevene til rette dersom brudd på ordensreglene oppdages.
 
·        Ta opp hendelsen med eleven. Eleven skal forklare seg. Situasjonen avgjør hvem som skal være med på en slik samtale.
·        Kontaktlærer skal varsles ved gjentatte brudd på ordensreglene.
Ved alvorlige brudd: Samtale med rektor.
Samtale med foresatte.
·        Gjenstander som forstyrrer undervisningen/aktiviteter blir tatt vare på av en voksen til skoledagen er slutt.
·        Om en elev forstyrrer undervisningen for medelever og lærer, kan eleven overføres til annen aktivitet resten av timen/dagen. Hjemmet vil bli kontaktet.
·        Elever som ikke følger skolens regler på utflukter, forestillinger el.lign., kan få et annet opplegg på skolen ved neste arrangement. Hjemmet vil bli kontaktet på forhånd.
·        Farlige gjenstander blir inndratt og må hentes av foresatte.
·        Ødelegger en elev noe på skolen med vilje eller grov uaktsomhet, må eleven selv hjelpe til med å reparere skaden dersom det lar seg gjøre. Det kan også bli krevd erstatning. Foresatte skal ha melding om dette. 
 
Mobbing: Se egne rutiner for håndtering av mobbing.                             
  
Informasjon til hjemmet skal skje:
 
-         ved gjentatte brudd på ordensreglene
-         ved alvorlige brudd på ordensreglene (mobbing har egne prosedyrer)
-         ved ødeleggelser
-         når en elev blir overført til annen aktivitet
-         bortvisning 
 
Bortvisning fra undervisningen
 
Det vises i denne forbindelse til Opplæringslova § 2-10:
§ 2-10. Bortvising
       Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar på årstrinna 8-10 som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil tre dagar, og at elevar på årstrinna 1-7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen.
       Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal ein ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på årstrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen.  
 
Reglene skal gjennomgås med elevene ved skolestart hver høst og på foreldremøtene.
Reglene skal være oppslått i klasserommene. 
 
Vedtatt i SU, Utvorda oppvekstsenter, 25.05.2010