Flatanger Klarvær 1

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Informasjon > Kunngjøringer/Høringer > Artikkel

Stadfesting reguleringsplan - søknad om utvidet areal og biomasseutvidelse av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og ørret for Bjørøya fiskeoppdrett as og Midt-Norsk Havbruk as

Flatanger kommunestyre stadfestet reguleringsplan med bestemmelser på møte 15.06.2011.

Dette i henhold til § 12-12 i plan og bygningsloven. 

Reguleringsvedtaket kan i medhold av plan- og bygningslovens § 12-13 påklages til departementet innen 3 uker. Klagen må settes fram skriftlig for Flatanger formannskap, 7770 Flatanger.
Krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen må være fremmet ovenfor kommunen inne 3 – tre år fra d.d. Grunneiers rett til å kreve innløsning må være fremmet overfor kommunen inne 3 – tre – år fra d.d.  
 
Med hjemmel i forvaltningslovens § 17 og forskrifter av 11.07.88 til forurensningsloven, legges følgende søknad om utvidet areal og biomasseutvidelse av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og ørret for Bjørøya fiskeoppdrett as og Midt-Norsk Havbruk as ut til offentlig innsyn. Dette i henhold til lov om akvakultur av 1.1.2006
Bjørøya fiskeoppdrett as og Midt-Norsk Havbruk as
Kontaktperson: Per Anton Løfsnes
Lokalitet: 29537 Eldviktaren – utvidelse fra 3120 tonn til 4680 tonn lokalitetsbiomasse.
 
Søknad med vedlegg er utlagt til offentlig innsyn ved avdeling for næring, miljø og teknisk, Lauvsnes. Frist for uttalelse er satt til 21.09.2011 . Eventuelle merknader sendes Flatanger kommune, avd. for NMT, 7770 Flatanger.
                                                                                                         
Vår ref. 2009/33308 bes oppgitt ved henvendelse
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no