Veileder landbruk og næring er fagansvarlig for landbruksområdet. Landbruk er her definert som både forvaltningsoppgaver (lovforvaltning og tilskuddsforvaltning) og veiledningsoppgaver innen fagområdene jordbruk, skogbruk og viltforvaltning. Se underposter for nærmere informasjon om de 3 fagområdene.

Mye nyttig informasjon vedrørende regelverk og diverse søknadsskjema finnes på Landbruksdirektoratets nettsider: www.landbruksdirektoratet.no

Jordbruk

Kommunen har en rekke ansvarsområder innen lovforvaltning og tilskuddsforvaltning for fagfeltet jordbruk. Kommunen skal i tillegg til å være forvalter, også være en veileder knyttet til jordbruksfaglige spørsmål. Jordloven og konsesjonsloven med tilhørende forskrifter er de mest sentrale lovene for fagområdet.

Aktuelle søknadsskjema, informasjon om gjeldende søknadsomgang for produksjonstilskudd og annet relevant regelverk finnes på Landbruksdirektoratets nettsider: www.landbruksdirektoratet.no

Skogbruk

Kommunen har en rekke ansvarsområder innen lovforvaltning og tilskuddsforvaltning for fagfeltet skogbruk. Kommunen skal i tillegg til å være forvalter, også være en veileder knyttet til skogbruksfaglige spørsmål. Skogbruksloven med tilhørende forskrifter er den mest sentrale loven for fagområdet. Kommunen forvalter tilskuddsmidler knyttet til planting og ungskogpleie m.v. gjennom NMSK-midlene. Kommunen er også førstelinjetjeneste i forhold til tilskudd for bygging av skogsveier. Flatanger er for tiden med i et felles skogbruksprosjekt for Namdalen, der det kan gis skogfaglig veiledning og gratis befaring knyttet til evt. bygging av skogsveier.

Kontaktperson i Skogprosjekt Namdal for Flatanger kommune er:

Bjørn Arve Øvereng  
bjorn-arve.overeng@ntfk.no
950 97 408

Aktuelle søknadsskjema og annet relevant regelverk finnes på Landbruksdirektoratets nettsider: www.landbruksdirektoratet.no