Frist for søknad om erstatning etter avlingssvikt er 31. oktober. Erstatningen kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Skader forårsaket av sykdommer, ugras eller skadedyr, er ikke erstatningsberettiget.

Det er et vilkår for erstatning at foretaket gir melding til kommunen uten ugrunnet opphold når det er grunn til å anta at et erstatningsberettiget tap har oppstått eller vil kunne oppstå.

Søknadsskjema og regelverk ligger på Statens landbruksforvaltning sine hjemmesider. Det kan søkes elektronisk via Altinn https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt.

 korn  2