Formannskapets innstilling til økonomiplan 2020-2023, budsjett og årsplan for 2020, kommunale avgifter, eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2020 er lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunens servicekontor og hjemmeside www.flatanger.kommune.no fra 04. desember og fram til kommunestyrets behandling 19. desember 2019. Høringsuttalelser må være levert servicekontoret innen 19.12.2019 kl. 12.00.

Dokumentene ser du her:

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2020-2023            Se økonomiplan-dokumentet her
Formannskapets innstilling til budsjett og årsplan 2020            Se budsjett/årsplan-dokumentet her
Egenbetaling pleie- og omsorgstjenesten 2020
Fastsettelse av leie ulike boformer og annet utleie 2020
Betalingssatser oppvekst og kultur 2020
Behandlingsgebyrer for næring, miljø og teknisk 2020
Behandlingsebyrer landbrukssaker 2020
Gebyrregulativ for utslipp fra mindre avløpsanlegg 2020
Gebyrer kloakkavgift 2020
Gebyr slamtømming 2020
Gebyr vannavgift 2020
Gebyrer feiing 2020
Gebyrer renovasjon 2020
Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven (kart og oppmåling) 2020