I 2012 er det satt av 20 millioner kroner til satsinga. Husbanken har ansvar for koordinering.

"Målet er å øke boligtilbudet i distriktene. Noen steder er boligmarkedet lite og usikkert. Andre steder mangler det boliger. Kommuner kan ha arbeidsplasser, men ikke boliger til innflyttere. Tilskudd til boligetablering vil gjøre det lettere å rekruttere kompetanse til slike kommuner", sier Navarsete.

Etter flere år med nedgang i folketallet og mindre aktivitet i det lokale næringslivet, har Flatanger kommune i 2011 opplevd en markant positiv tilflytting. Det gjelder særlig utenlandske innflyttere som kommer for å jobbe i havbruksnæringen. Næringslivet i kommunen trenger å rekruttere arbeidskraft. Få utleieboliger og boliger generelt hindrer god samfunns- og næringsutvikling.