1.FORMÅL

Bidra og motivere til tiltak eller arrangement for å markere viktigheten av frivillig arbeid i lokalsamfunnet og som har et ønske om å synliggjøre, drive rekrutteringsarbeid og / eller forebygge utenforskap.

2. HVEM KAN SØKE

Frivilligsentraler, lag, foreninger eller lignende i Flatanger som ønsker å markere Frivillighetens år.

3. SØKNADSFRIST

Løpende.

Tilskuddsordningen gjelder kun for 2022 og søknadene vil bli fortløpende behandlet administrativt gjennom året. Siste frist for å sende inn søknad er 15. november 2022.

4. KRAV TIL SØKNADEN
Søknaden skal inneholde:

- Kontaktopplysninger

- Beskrivelse av formål og innhold i tiltaket

- Opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket

- Oversikt over mulige samarbeidspartnere

- Enkel kostnads- og finansieringsplan

Søknaden skal være innsendt senest 1 uke før tiltaket / arrangementet gjennomføres. Søknadene behandles innen 2-3 dager etter mottakelse.

5. TILDELING AV TILSKUDD

Tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn kr. 5000,- per lag, per arrangement.

Dersom flere går sammen om å søke / evnt. kan tilskuddet økes til 10000,-

Annen informasjon

Nasjonal side om frivillighetsåret gir god info til alle frivillige lag og foreninger om markeringen av Frivillighetens år i hele Norge.

Fire gode grunner til å delta lokalt:

· Få drahjelp i arbeidet med å få flere med

· Bli mer synlig – det er lov å skryte

· Få nye og styrke gamle samarbeidsrelasjoner

· Gi alle som holder foreningslivets hjul i gang en fortjent honnør