Ifølge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m/forskrift, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

MOWI ASA

Kontaktperson: Maren Strand

Lokalitet: Skreiungen i Flatanger kommune

Søknaden gjelder:

Søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Det søkes om maksimalt tillatt biomasse på 7020 tonn og en anleggsramme med 20 merder.

Søknad med vedlegg er utlagt til offentlig ettersyn hos Flatanger kommune v/ avdeling for næring, miljø og teknisk og på kommunens hjemmeside. Frist for uttalelse er satt til 25.11.2020. Eventuelle merknader sendes til Flatanger kommune, avd NMT, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger, eller til postmottak@flatanger.kommune.no                                                                  
Vår ref. 2020/1274–2 bes oppgitt ved henvendelse

Du finner søknad med vedlegg herFor komplett vedleggsliste, ta kontakt med Flatanger kommune!