I sitt sommermøte har Flatanger kommunestyre vedtatt retningslinjer for økonomisk støtte til grendelagene som følge av koronasitusjonen.

Stimuleringsmidler til grendelagene har en ramme på kr 250 000,- midlene skal gi grendelagene enda bedre grunnlag for å gjennomføre gode tiltak rettet mot innbyggere for økt trivsel og aktivitet. Der særlig fokus på sosiale møteplasser og aktivitet rettet mot alle innbyggere verdsettes høyt.

Ordningen har en søknadsfrist 5. august.

Vedtak i kommunestyret 18.06.2020 Sak 35/20

Stimuleringsmidler til Grendelag i Flatanger kommune tildeles etter følgende kriterier:

Formålet med denne ordningen er i hovedsak å stimulere til aktivitet i grendelagene i Flatanger kommune. Enten i grendelagenes egen regi eller i samarbeid med andre frivillige lag og foreninger. For året 2020 kan det også søkes om å kompensere tap av inntekt som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Hvem kan søke?

Grendelag i Flatanger kommune kan søke på vegne av seg selv eller i samarbeid med andre frivillige lag og foreninger.

Saksbehandling

For å søke om midler må søknaden sendes til kulturkontoret. Innstilling til fordeling gjøres av kultursjef. Avgjørelsesmyndighet for tildelingen delegeres til formannskapet. Kommunestyret godkjenner retningslinjene og delegerer videre.

Krav til søknaden

Søknaden må vise tiltak som tenkes gjennomført, med enkel kostnadskalkyle. For året 2020 kan det også søkes om kostnadsdekning av utgifter og tap av inntekter som følge av koronasituasjonen. Regnskap for tidligere år og Årsmelding må vedlegges.

Ordningen annonseres med søknadsfrist: 5. august

Følgende prioriteringer gjelder:

Alle 5 grendelag tildeles et grunnbeløp på kr. 20 000,-

Resterende beløp fordeles ut fra søknad.

Grunnlag og prinsipper for ordningen 

Grendelagene er en viktig del av Flatanger sine ressurser for utvikling og trivsel. Flere politiske partier har gjennom sine valgprogram lovet å gi økonomisk støtte til grendelagene. Gjennom budsjettprosessen ble dette fulgt opp og for året 2020 er det avsatt kr 250 000,-   

Flatanger kommune ønsker å støtte grendelagene i den meget viktige oppgaven som grendelagene utfører i sitt daglige virke. Det meste av sosiale møteplasser, bygdadager, kulturkvelder, organiserte aktiviteter som er åpne for alle innbyggere blir for en stor del gjennomført i regi av grendelagene. For å sikre videreføring og videreutvikling av grendelagene sine aktiviteter, vil Flatanger kommune gjennom denne økonomiske tilskuddsordningen vise at dette arbeidet verdsettes meget høyt.

For året 2020 har koronasituasjonen skapt ekstraordinært behov for midler for drift og aktivitet i grendelagene gjennom stort inntektsbortfall.

Avlyste arrangementer som ga inntekter og utleieinntekter faller delvis eller helt bort. Dermed blir det også mulighet for å søke om kompensasjon for dette ved tildelingen av stimuleringsmidler i år.

Stimuleringsmidler for grendelag er særlig viktig for å etablere et godt samarbeid mellom innbyggere, kommunen, næringslivet og frivilligheten, der grendelag selv står for mobilisering av kreftene og engasjement blant ildsjeler og pådrivere i egen grend. Gode nærmiljø skapes i samspill mellom disse.

Sosiale møteplasser er viktig for alle innbyggere, spesielt viktig er det å ivareta de som mangler møteplasser i lokalsamfunnet, med å tilrettelegge for felleskap og inkludering gjennom arrangementer som alle kan delta på.

Grendelagene sine fremste oppgaver er å ta del i :

 • Å holde det ryddig og trivelig i nærmiljøet
 • Å skape trygt bomiljø, nabohjelp og beredskap
 • Å vedlikeholde lekeplasser og nærmiljøanlegg
 • Drive samfunnshus og/grendehus, veilys ol.
 • Arrangere sosiale sammenkomster, bygdadager, fester og tilstelninger
 • Være pådriver i å bevare viktige funksjoner for lokalsamfunnet.
 • Være høringspartner i saker som gjelder grenda i kommunale planer o.l
 • Søke og gjennomføre ulike prosjekt som kommer innbyggere til gode
 • Være pådriver for nyskapende aktiviteter.
 • Være pådriver for nye nærmiljøtiltak.
 • Vise at alle er like viktige.