Tiltakshaver Flatanger kommune har engasjert HD plan & arkitektur til å utarbeide reguleringsplan for «Lauvsneselva 2» og omfatter flere eiendommer.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for etablering av ny veitrase for den kommunale veien (Petrabakkan) gjennom området, utvidelse av industri/lager samt justeringer av eksisterende formål innenfor plangrensen.

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 kunngjøres med dette 1. gangs behandling av reguleringsplan på ovennevnte eiendom.

Spørsmål knyttet til reguleringsplanene rettes til Flatanger kommune v/Næring, miljø og teknisk.  Eventuelle merknader sendes til postmottak@flatanger.kommune.no eller Flatanger kommune avd. NMT, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger innen 23.07.2021.

Teknisk sjef

Se vedlagte dokumenter:

Plankart vertikalnivå 1 og 2
Reguleringsbestemmelser Lauvsneselva 2
Planbeskrivelse Lauvsneselva 2
Særutskrift reguleringsplan for Lauvsneselva 2 - gnr. 13 bnr. 10,16, 26 m.fl. - 1. gangs behandling