Til velforeninger og borettslag.

Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) inviterer velforeninger og borettslag til å delta i årets våraksjon – hold Namdalen ren! Har dere lyst til å ta i et tak i kampen mot forsøpling på uteområder og fellesarealer i nærområdet – er sjansen her NÅ!

I år foregår våraksjonen i mai måned. I hele mai kan hver abonnent levere inntil 1m3 restavfall på våre miljøtorg. Næringslivskunder må betale på vanlig måte.

1-døgns fritt lån av container
Velforeninger og borettslag inviteres i år spesielt til å delta i våraksjonen med formål å holde Namdalen ren. Den praktiske gjennomføringen av dette er at velforeninger og borettslag får 1-døgns fritt lån av container. Det betyr at både lån av container, transport og behandling av avfallet er kostnadsfri. Forutsetningen er at farlig avfall og miljøskadelig avfall ikke havner i containeren.  Eksempler på farlig avfall er; gassflasker, brannsluknings-apparater, motorolje, kjølevæske, brannfarlige eller etsende stoffer. Bildekk skal leveres til dekkforhandler, og skal IKKE i containeren. Låntaker vil være ansvarlig for at slike avfallstyper ikke havner der.

Måten dette organiseres på er at en representant for velforeningen/borettslaget tar kontakt med MNA på telefon 74 28 17 60 eller på e-post firmapost@mna.no og oppgir navn, telefonnummer og e-post adresse, samt ønsket tidspunkt og sted for containerutplassering.
 
Containeren blir utplassert på angitt sted, og blir hentet inn igjen neste dag. Det er mulig med lunsj til lunsj, eller ettermiddag til ettermiddag. Av transportmessige hensyn vil det bli satt opp en liste over ut- og innkjøringsdager. Det er dermed ikke sikkert at ditt førsteønske om ryddedag kan imøtekommes, men det lønner seg å være tidlig ute siden lista settes opp etter “først til mølla”-prinsippet.
 
Det er viktig at den foreningen som låner containeren, påser at det ikke oppstår forsøpling rundt denne i den korte tiden den blir stående.
 
Er det ikke behov for container, men dere har likevel lyst til å ta en liten kamp mot forsøpling på fellesarealer og uteområder? Ta kontakt på samme måte som ovenfor, så får dere utlevert sekker/utstyr til å samle avfallet i. Vi henter sekkene på avtalt sted til avtalt tid med renovasjonsbil i rute. Denne ordningen har ikke noen ett-døgns begrensning så det er en fin mulighet for de som ønsker å rydde litt, men ikke har anledning til å gjennomføre det på en spesiell dag. Det er fint om slike lokale ryddeaksjoner legges til tidspunkt som medfører at sekkene kan hentes på restavfallsuken i henhold til tømmekalenderen.
 
Med vennlig hilsen
Midtre Namdal Avfallsselskap