Kommunalt kjøp av leiligheter i private utbyggingsprosjekt:

For å stimulere til boligutvikling i kommunen, vil en med dette signalisere at en etter søknad vil åpne for kommunalt kjøp av leilighet(er) i private bolig- og leilighetsprosjekt. Med dette som grunnlag forventes at en gjør prosjektene mer økonomisk interessante, samt mindre risikobetont. I tilfelle kommunen går inn som kjøper, forutsettes også at utbygger står ansvarlig for utvikling av utleieenheter i samme prosjekt.
 
En vil samtidig på nytt minne om følgende ordning, jfr. tidligere informasjon:
Flatanger kommune, som en av 12 kommuner i landet, er etter søknad blitt med i et landsomfattende 3-årig prosjekt med formål å utvikle attraktive lokalsamfunn i distriktene gjennom å stimulere til økt boligtilbud; ”Boligetablering i distriktene”. Vi er nå inne i andre prosjektår.
Flatanger kommunes hovedmålsetning i prosjektet er å øke tilbudet av utleie- boliger/leiligheter til fastboende.
I prosjektet ligger det bl.a. tilskuddsmuligheter i forbindelse med etablering av utleieboliger/leiligheter til fastboende med inntil 15% av prosjektkostnad. Her må kommunen stå som søker, men kommunen kan videretildele tilskuddet til private utbyggere.
Vi minner også om at kommunen formidler startlån gjennom husbanken.
 
Vår deltakelse i prosjektet vil gjøre det mer økonomisk interessant å etablere:
-         Utleie- boliger/leiligheter/hybler
-         Bygging av privatbolig der en/flere utleieenhet(er) integreres
-         Ombygging av eksisterende bygg som medfører at det etableres utleieenheter.
 
Det er viktig at kommunen blir involvert tidlig i evt. planer som måtte foreligge, slik at tilskuddsøknad kan fremmes i god tid før planlagt realisering av prosjektet. Dette for å kunne bistå i prosessen m.h.t. å kunne foreta de nødvendige avklaringer. 
 
Vi er ut fra dette interessert tidligst mulig å komme i kontakt med evt. private interesser som går med/har planer om utbygging av alle typer boliger/leiligheter.
Interesserte bes kontakte kommunen ved teknisk sjef eller rådmann.
 

Rådmann