Kommunestyret i Flatanger har fattet vedtak om å opprette en byggeskikkpris i Flatanger.
Prisen er en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin
utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne byggeskikk.

Forslagene til kandidater må ledsages av en skriftlig begrunnelse for forslaget med
beskrivelse av kvaliteter som ønskes fremhevet. Begrunnede forslag til byggeskikkprisen
kan fritt fremmes til Flatanger kommune innen en offentlig kunngjort tidsfrist.
Kandidatene skal være kandidater som på forhånd er spurt, har sagt seg villig til å delta,
og er innforstått med at deres prosjekter offentliggjøres.

Flatanger kommuner ber derfor om forslag til kandidater innen 10. august 2013.

Her ser du vedtektene i sin helhet. Disse kan du også få ved å henvende deg til
kommunens servicekontor.

Forslag kan sendes som e-post til postmottak@flatanger.kommune.no eller per post til:
Flatanger kommune, Miljøbygget, 7770 Flatanger.