I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen herved ut eiendomsskatteliste til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 01.03 - 21.03.10 på Miljøbygget, Lauvsnes.

Eiendomsskatt skrives ut i henhold til kommunestyrets vedtak av 23.09.09 om oppnevnelse av sakkyndig takstnemnd og dennes vedtak av 11.02.10 om verdiansettelser/skattegrunnlag. Takstnemndas vedtak er gjort på grunnlag av forslag til takst fra fagkyndige takstmenn.

Kommunestyret har vedtatt at for år 2010 settes skattesatsen til 2 promille av vedtatt skattegrunnlag, jfr foran. Melding om skattetakst sendes pr post til alle aktuelle bedrifter som vil få utskrevet eiendomsskatt. Evt klage på denne må fremmes skriftlig til Eiendomsskattekontoret, Flatanger kommune, 7770 Flatanger, med angivelse av hva som påklages, innen 22.03.10.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer pr år; pr. 1. april og 1. oktober. Mer info om eiendomsskatt fås ved henv. til kommunen v/eiendomsskattektr, tlf. 74 22 11 06.

Se eiendomsskattelisten her