I flg. Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 § 15 er liste over eiendomsskattepliktige lagt ut på Miljøbygget på Lauvsnes til offentlig ettersyn fra 01.-31.3.18. Dette gjelder verk og bruk, næringseiendommer, bolig- og fritidseiendommer i hele Flatanger kommune. Listen viser også utregnede eiendomsskattebeløp.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt legger kommunen til grunn tidligere vedtatte skattevedtekter samt egne vedtatte rammer og retningslinjer.

De eiendommer som hadde fritak i 2017 har dette også for skatteåret 2018, senest bestemt av kommunestyret i møte 14.12.2017 - sak 61/17.

Skattesatsen er endret -> til 5,0 promille for skatteåret 2018.

Nyoppført bolig fritas for betaling av eiendomsskatt i h.h.t eiendomsskattelovens §7 c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Hver enkelt eiendomsbesitter vil motta oppsett over eiendommen med takst-verdier (skatteseddel). De eiendommer som evt. har fått endrede takster vil motta underlaget for dette.
Hjemmelsgrunnlag for omtakseringer: Eiendomsskattelovens § 8A-3 nr. 5.
Eiendomsskattekontoret kan motta henvendelser/spørsmål om dette og andre spørsmål om eiendomsskatt om ønskelig.

Frist for evt. klage på eiendomsskatten er 31. mars 2018 og sendes:

Flatanger Eiendomsskattekontor, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger, såfremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Eiendomsskattekontoret

Skatteliste offentlig ettersyn 2018
Skatteliste offentlig ettersyn 2018 - fritak