Vi opplyser med dette om at det er utskrevet eiendomsskatt for 2013 for eiendommer i Flatanger kommune.

Takstene er som i fjor med enkelte unntak som følge av at det er gjort endringer på den enkelte eiendom. Disse eiendommer er anført på egen liste. Hjemmelen for dette er lov om eiendomsskatt §8A-3 nr. 5.

Kommunestyret har vedtatt at skattesatsen er som for år 2012. Skatten skal fordeles til betaling på tre terminer med forfall 01.04., 01.07. og 01.10.2013.

Sakkyndig takstnemnd har vedtatt takstene i sitt møte 25. februar 2013.

I perioden 01.-22. mars 2013 ligger skattelistene ute til ettersyn på servicekontoret på Miljøbygget.

Samtidig kan den enkelte skatteyter påklage skattetaksten såfremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. En klage må i såfall angi årsaken til klagen og den må være undertegnet. Evt. klage sendes innen seks uker fra kunngjøringsdagen til:

Flatanger kommune
Eiendomsskattekontoret
7770 Flatanger.

Henvendelser kan skje til e-skattekontoret v/Gunnar Einvik (tlf. 74 22 11 06) eller Gunnar Kvaløsæter (tlf. 74 22 11 44) Vi ber spesielt om å få beskjed om mulige feil. E-post kan også sendes til: postmottak@flatanger.kommune.no

 

Flatanger kommune
Eiendomsskattekontoret