Flatanger brann- og redning ved brannsjefen innfører forbud mot å gjøre opp ild og behandle brannfarlige gjenstander utendørs i Flatanger kommune fra 6. januar 2016 kl. 12.00, og inntil videre.

Forbudet er gitt med bakgrunn i stor brannfare grunnet uvanlig tørre forhold i skog og annen utmark, samt ugunstige vindforhold.

Vedtaket er fattet i medhold til brann- og eksplosjonsvernlovens § 37 med tilhørende forskrift brannforebygging § 3 fjerde ledd av 17. desember 2015.

Det gjøres også oppmerksom på det straffeansvar som kan inntre ved overtredelse av brannvernloven eller bestemmelser eller enkeltvedtak gitt med hjemmel i loven, jfr. brann- og eksplosjonslovens § 42. Straff; Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne loven, sentrale eller lokale forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av denne loven, eller som medvirker til dette, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder.

Vår ref. 2016/1721 bes oppgitt ved henvendelse.

Med hilsen

Hans Petter Haukø                                                                     
brannsjef