Foto av komiteen for veinavn Flatanger web_400x267.jpg

Navnekomiteen for veinavn ble opprettet etter vedtak i Flatanger kommunestyre den 18.06.2015. 

Navnekomiteen består av Reidar Lindseth, leder, Bodil Strøm Lindseth, nestleder, Trond Strøm, medlem. Saksbehandler i kommunen og sekretær for komiteen er Morten Kristiansen.

Navnekomiteen har nå utarbeidet forslag til veinavn i Flatanger kommune.   

I dette arbeidet ønsker komiteen innspill fra alle som har synspunkter på navnsettingen.

Navnekomiteen ønsker at innbyggere og andre kommer med innspill som kan sendes i brev eller på epost. Alle forslag må være begrunnet, og det må klart framgå hvem forslaget kommer fra. Alle forslag vil bli forelagt komiteen for diskusjon.

Postadresse er: Navnekomiteen for veiadresser, Flatanger kommune, Miljøbygget, 7770 Flatanger

E-postadresser er: postmottak@flatanger.kommune.no eller morten.kristiansen@flatanger.kommune.no

Svarfrist: 24.oktober.

Vi vil også invitere til ÅPENT MØTE OM VEIADRESSERING PÅ MILJØBYGGET,FREDAG DEN 16. OKT. KL. 18.00.

Tilstede vil være stedsnavntjenesten i Midt-Norge ved Berit Sandnes, Statens Kartverk ved Anders Østerås.

Når navnekomiteen har behandlet innkomne forslag, vil navneforslagene sendes ut på høring til stedsnavnstjenesten i Midt-Norge, Statens kartverk, mfl. Hovedutvalg for Næring, Miljø og Teknisk fatter vedtaket. Evt. klagesaker behandles i Flatanger kommunestyre.

Generelle prinsipp for veiadressesystemet:

LETT Å FORSTÅ, LETT Å BRUKE, LETT Å FINNE FRAM FOR UTRYKNING, POST OG PRIVATE.

Vi har lagt følgende kriterier til grunn for utarbeidelse av veinavn:

  • Generelt velger vi skrivemåten “veien”, og ikke “vegen” da det er nærmere vår talemåte.

  • I tillegg må “veien” brukes der det ikke er samsvar mellom det geografiske området som veinavnet skal dekke, f.eks. Vik”veien”, da den dekker flere mindre grender før den kommer fram til Vik.

  • Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering.

  • Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen

  • Navnet bør passe på stedet

  • Navnet må ikke virke støtende eller komisk

  • Navna bør være varierte

  • Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale

  • En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavna

I tillegg har vi samtidig foretatt parsellering, dvs. definert selve veiparsellen.

For å kunne være en sidevei med eget veinavn bør veien ha minst 5 hustander (adresseenheter) eller være minst 2 km.     

Nummerering skal skje fra innlandet og utover mot kysten og videre innover sideveiene.

Partall på venstre side og oddetall på høyre side av veien. 

Etter at veinavna er blitt vedtatt, må de registreres i kartverket (gjøres tilgjengelig på GPS) og det utarbeides skiltplan.

Vedlagte kart over adresseparseller:

Kart1 (Utvordaområdet)

Kart 2 (Utsnitt Sitter og Einvika)

Kart 3 (Lauvsnesområdet)

Kart 4 (Utsnitt vestre Lauvsnes)

Kart 5 (Utsnitt østre Lauvsnes)

Kart 6 (Vikgrenda)

Kart 7 (Utsnitt Vik sentrum)

Kart 8 (Utsnitt Kvaløyseter og Stamnes)

Kart 9 (Jøssund og Oppland)

Kart 10 (Sørnesset)

 

Flatanger kommune

11.09.2015