For å sikre en smidig og effektiv saksbehandling av kurante saker som omhandler gjenoppbygging av bygninger som gikk tapt i brannen på Sørnesset, har Flatanger kommunestyre delegert myndighet til rådmannen til å fatte vedtak i slike saker. Dette vil gjelde dispensasjonssaker i henhold til §1-8 (byggeforbudet i 100-meterssonen) og §19-2 i Plan- og bygningsloven (dispensasjonsvedtaket). 

I løpet av uke 11 vil berørte parter som mistet bygninger under brannen, bli tilskrevet og informert om dette.