Flatanger formannskap fattet i sak 59/12 følgende innstilling til Flatanger kommunestyre:

"I medhold av § 10-1 i plan- og bygningsloven legges forslag til planstrategi 2012-2015 av 31.8.12 ut på høring. Dette som formannskapets forslag til vedtak i kommunestyret. I høringsperioden inviteres statlige og regionale organer og nabokommuner til å komme med innspill til planstrategien. Høringsfristen settes til 15. oktober.

Med utgangspunkt forslag til planstrategi 2012-2015, og med hjemmel i § 10-1 i plan- og bygningsloven, innstiller formannskapet videre på følgende:
Kommuneplanens samfunnsdel tas ikke opp til revidering i inneværende kommunestyreperiode. Kommuneplanens arealdel tas opp til revidering i 2013."

Her ser du forslag til planstrategi 2012-2015 av 31.8.12