Med bakgrunn i vedtatt kommunal planstrategi, samt med hjemmel i plan – og bygningslovens §§11-12, kunngjøres oppstart av revidering av kommuneplanens samfunnsdel.

Vedlagte forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dette med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.

Det er vedtatt at det skal lages en ny kommuneplanens samfunnsdel. Dette er både et pålagt arbeid med hjemmel i lov, og også et nyttig arbeid for kommunen. Kommuneplanen skal være et godt styringsverktøy for kommunens politiske ledelse, og det er viktig at ledelsen «eier» dokumentet.

Det er nå laget et planprogram som skal legges ut på høring. Dette er et «skjelett» for det endelige dokumentet, og via høringen vil det gjøres endringer før det vedtas i oktober 2022.

Frist for å gi uttalelse settes til 1. oktober 2022.

Send uttalelse/innspill til postmottak@flatanger.kommune.no

Det legges stor vekt på bred involvering i planprosessen, og det blir flere muligheter til å komme med innspill til selve planen i løpet av planprosessen.

Planen er planlagt vedtatt i juni 2024.

Les høringsdokumentet her