Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn

Kommunene Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos (Namsos, Fosnes, Namdalseid), Flatanger og Osen – utvidet med kommunene Roan, Åfjord og Bjugn – har i førstegangsbehandling gjort likelydende politiske vedtak om å legge planprogrammet for Kystsoneplan for Namdalen ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunene tar kystsonedelen i sine respektive kommuneplaners arealdel, som omhandler sjøarealene ut til grunnlinja, opp til revidering. Dette gjøres gjennom deltakelse i prosjektet Kystsoneplan for Namdalen. Vedtakene er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§§ 4-1, 11-12 og 11-13.

Frist for høringsinnspill til planprogrammet: 1. september 2018.

Høringsinnspill (felles for alle kommuner) legges inn i elektronisk skjema på Namdal regionråds hjemmeside:

www.namdalregionrad.no/kystsoneplan/

Innspill til planprogrammet vil bli sammenfattet felles, men andre gangs behandling skjer i hver enkelt deltakerkommuner i prosjektet.

Prosjektledelsen gir informasjon om planprogrammet i informasjonsmøter på følgende steder/tider:
Møterom Rian, Namdalshagen i Namsos tirsdag 14. august kl. 18.00

Møterom Kolvereidvågen i Nærøy rådhus onsdag 15. august kl. 18.00

Fosen Fjordhotell, Åfjord torsdag 16. august kl. 18.00