I samsvar med §10-1 i plan – og bygningsloven legges forslag til planstrategi 2024 – 2028 ut på høring. Verken kommuneplanens samfunnsdel eller arealdel revideres i perioden. I høringsperioden inviteres statlige og regionale organer og nabokommuner til å komme med innspill til planstrategien.

Høringsfristen settes til 16. august 2024.

Dokumentet ligger også tilgjengelig i samme periode ved kommunens servicekontor.

Høringsdokument Planstrategi 2024-2028