Dato 21.07.2011 v/ byggeleder Idar Buknotten

Det arbeidet som skal gjøres på strekningen er:
1. Utskifting av stikkrenner som i dag er i dårlig forfatning eller for liten kapasitet.
2. Forlengelse av stikkrenner der det er behov for det.
3. Grøftrensk enkelte steder.
4. Forsterkning av veg med fiberduk, geonett og pukk 0/32. Det vil bli utkjørt ca 25000 m3 med pukk på hele strekningen.
5. Pussarbeid på skråninger fra veg og ned mot grøft.
6. Klargjøring for asfaltering i midten av september.
7. Asfaltering i siste halvdel av september.

Vegen mellom Fjell-Jøssund blir med vegbredde på 5,0 m med 4,5 m asfalt, og fra Jøssund-Aune med vegbredde på på ca 4,0 m med ca 3,5 m med asfalt. Det vil bli bygd møteplasser på hele strekningen.

I tiden framover vil det være noe grovt vegdekke under pukkutleggingen, og vil derfor oppfordre publikum om å kjøre forsiktig og vise hensyn ovenfor hverandre og for de som arbeider på anlegget.