Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 9 og §11-14 legger kommunene Leka, Nærøysund, Høylandet, Namsos, Osen og Flatanger forslaget til interkommunal kystsoneplan for Namdalen på høring og til offentlig ettersyn, jfr. vedtak i de enkelte kommuner (kommunestyre eller planutvalg).

Forslag til kystsoneplan med plankart og bestemmelser ligger på Namdal regionråds hjemmeside, https://namdalregionrad.no/kystsone/

Her er det også mulig å legge inn innspill.

Lenke til høringsdokumentene finnes også her: https://namdalregionrad.no/kystsoneplan/

Innspill til planforslaget skal leveres digitalt innen 19. september 2021 ved å benytte skjema på regionrådets hjemmeside, eller epost til postmottak@namdalregionrad.no

Leka kommune                                Nærøysund kommune                                 Høylandet kommune

Namsos kommune                         Osen Kommune                                              Flatanger kommune