Kommunestyret vedtok i møtet 16.06. å legge forslaget til kommuneplanens samfunnsdel ut til høring.

Planforslaget omhandler mål og tiltak kommunestyret ønsker å prioritere for å møte de største utfordringene for Flatanger de nærmeste åra.
 
Frist for å komme med høringsuttalelser er satt til 15.08.10.
 
Uttalelsene sendes postmottak@flatanger.kommune.no eller Flatanger kommune, 7770 Flatanger