Man skulle da tro at de midler budsjettet for året ga rom for, er blitt brukt på den måte og i det omfang som var blitt bestemt i budsjettet og korrigert med evt budsj.endringer. Men så er nok ikke tilfelle.

Når man ser drifts- og invester.regnskapene i sammenheng, ser man at driftsregnskapet er blitt finansiert med penger som skulle vært brukt i invester.regnskapet, ialt kr 2 mill.. Det må også tilføyes at kr 4,5 mill. er brukt av disposisjonsfondet til å finansiere driften.

I tillegg skulle ytterligere avsetninger blitt gjort, men man er her nødt til å se hele regnskapet under ett. Det finnes et stort negativt avvik mellom budsjett og regnskap og det er innenfor pleie og omsorg. Men det høye rentenivået førte også til avvik mellom budsjett og regnskap. Dette kom dog på klar retur på slutten av året.

Forøvrig er det bra samsvar mellom budsjett og regnskap.