«Koronafond» har direkte bakgrunn i den pågående koronasituasjon med smittevernrestriksjoner. Den vedtatte ordning er tenkt som en start- og førstehjelp til små bedrifter i et påkrevd omstillingsarbeid. Fondet har en totalramme på kr 300 000,- og kan omsøkes i 2020.

Vedtak i kommunestyret 18.06.2020 Sak 36/20:

Flatanger kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for koronafond for næringslivet i Flatanger som en midlertidig ordning i 2020.

Retningslinjer for koronafond for næringslivet i Flatanger kommune:

 1. Formål, og hva kan støttes:

Fondet skal primært stimulere til tiltak som gir inntekter, dvs. salgsaktivitet, nye forretningsmodeller, kreative tiltak, måter å annonsere- og å drive salgsaktivitet på, gjerne i samarbeid/fellesaktiviteter mellom flere aktører, markedsføring mot nye markeder/kundegrupper. Det gis ikke støtte til investering i utstyr/driftsmidler. Omsøkte prosjekt, eller fase av prosjekt, kan ikke samtidig støttes av andre offentlige tilskuddsordninger.

 1. Hvem kan søke:

Fondet er etablert for små skattepliktige registrerte næringsforetak i Flatanger, og som har fått stor dokumentert inntektssvikt som følge av korona-epidemien.

 1. Øvrige kriterier som vil bli vektlagt er:
 • Fokus på tiltak for salg og omsetning
 • Næringsforetak som jobber med å opprettholde driften
 • Samarbeid med andre næringsforetak
 • Relevante kompetansehevingstiltak
 1. Støttenivå mm:

Hvert næringsforetak kan søke støtte i h.h.t. kostnadsoverslag, der også eget arbeid/arbeidsinnsats kan medtas med en timepris på inntil kr. 350,- pr time. Alt ettersom i hvilken grad søknaden fyller satte kriterier, kan en oppnå en støttesats på inntil 100% av kostnadsoverslaget innenfor en maksimalramme på kr. 40.000 pr næringsforetak.

 1. Totalramme/saksbehandling/søknadsfrister:

Inntil kr.300.000,- av avsatt ramme til kommunens utviklingsfond i 2020 avsettes til koronafond for næringslivet i henhold til vedtatte retningslinjer.

Koronafondet for næringslivet kan omsøkes i hele 2020.

Formannskapet gis i myndighet å forvalte fondets midler, og å fatte vedtak på de aktuelle søknader. Kommunestyret er klageinstans for vedtak gjort av formannskapet.

Innvilget tilskudd utbetales i sin helhet mot skriftlig anmodning som bekrefter at omsøkte prosjekt vil bli gjennomført i henhold til søknad. I tillegg forutsettes at de, som har fått innvilget og utbetalt tilskudd, uoppfordret sender en kort sluttrapport til kommunen som beskriver hvordan prosjektet faktisk ble gjennomført, der kopi av faktura på eksterne kostnader vedlegges.

 1. Krav til minimumsopplysninger/dokumentasjon i søknad:
 • Firmaopplysninger
 • Dokumentasjon på omsetningssvikt for næringsforetaket (all omsetning innenfor samme organisasjonsnummer) i 2020 og fram til søknadstidspunkt (eller siste avlagte perioderegnskap) i forhold til samme periode i 2019 fra revisor/regnskapsfører, eller egendokumentasjon hvis regnskapet føres i egenregi.
 • Beskrivelse av tiltak/prosjekt, både mht til formål og innhold, med kostnadsoverslag (eks. mva for bedrifter som er mva-registrerte)
 • Finansieringsplan og søknadsbeløp