Formål med kulturmidlene:
Kulturmidlene skal bidra til å stimulere/øke aktiviteten i de frivillige lag og organisasjoner.

Prioriteringer:

  • Tiltak som direkte styrker kulturlivet og kulturaktiviteten i boområdene/grendene/kommunen.
  • Tiltak av/for tenåringer
  • Fellestiltak for barn, unge og eldre.

Behandling av søknadene 
Alle leverer sin søknad til oppvekst- og kulturkontoret, selv om søknaden senere skal behandles lokalt av grendelaget. Grendelagene fordeler midlene i samråd med boområder/velforeninger/lag og foreninger i sine kretser. Oppvekst- og kulturkontoret fordeler midlene til lag og foreninger som dekker hele kommunen.

Det er i år ca. kr. 31.000,- til fordeling. I tillegg til disse midlene, er det mulig å søke om tilskudd til ekstraordinære kulturtiltak. Lag og foreninger som har prosjekter som faller utenom den vanlige driften, kan søke om ekstra midler i løpet av året (delegert til oppvekstkontoret). 

Søknadsfrist er 1. april 2009.
Søknadene skal sendes/leveres til oppvekst- og kulturkontoret.