Planforslaget inneholder areal for kunstgressbane, parkering og kombinert bebyggelse og anlegg.

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8, kunngjøres med dette 1. gangs behandling av reguleringplan på ovennevnte eiendom.

Spørsmål knyttet til reguleringsplanen rettes til Flatanger kommune v/næring, miljø og teknisk.
Eventuelle merknader sendes til postmottak@flatanger.kommune.no eller Flatanger kommune, avd. NMT, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger innen 12.11.2021.

Vår ref. 2020/484-15 bes oppgitt ved henvendelse.

Se vedlagte dokumenter:

1. gangs behandling reguleringsplan kunstgressbane
Reguleringsbestemmelser kunstgressbane
Plankart kunstgressbane
ROS-analyse kunstgressbane
Møtereferat oppstartsmøte reguleringsarbeid
Endelig kulturminnefaglig uttalelse