Reguleringsplan for Skjæret gnr 13 bnr 192, gnr 13 bnr 244 m.fl. i Flatanger kommune.

Planforslaget inneholder: 

  • Visningssenter med overnatting (hotell)
  • Tilgrensede sjøarealer
  • Stadfesting av dagens arealbruk

Med henvisning til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8, kunngjøres med dette 1. gangs behandling av reguleringsplan på ovennevnte eiendom.

Spørsmål knyttet til reguleringsplanen rettes til Flatanger kommune v/næring, miljø og teknisk.
Eventuelle merknader sendes til postmottak@flatanger.kommune.no eller Flatanger kommune, avd NMT, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger innen 01.07.2022.

Vår ref. 2020/1353-14 bes oppgitt ved henvendelse.

Teknisk sjef

Planbeskrivelse Skjæret
Reguleringsbestemmelser for Skjæret
Reguleringskart Skjæret