Flatanger formannskap fattet i sitt møte den 11.06.13 vedtak om at kommunen skal kunngjøre et mulig salg av NTE-bygget på Lauvsnes. Alle interessenter oppfordres til å komme med forslag til framtidig bruk av bygget, og i formannskapets vedtak ligger det føringer på at bygget fortrinnsvis skal brukes til næring, handel og service. Det gis en frist fram til 1.september for å komme med forslag/innspill slik at endelig vedtak i saken kan fattes i kommunestyremøtet i september.