IjAAAAAElFTkSuQmCC                                    AxI 0j 1AlpyYmAAAAAElFTkSuQmCC

 

Igangsatt planarbeid for "Sitter-Lauvsnes"

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Sitter - Lauvsnes» i Flatanger kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn.​ 

Forslagsstiller Flatanger kommune ønsker å legge til rette for bygging av vegforbindelse mellom Sitter og Lauvsnes. Vegstrekningen har svært stor samfunnsmessig betydning og er viktig for videre utvikling av Flatanger. Vegen vil knytte bebyggelse og virksomhet på Utvorda og Sitter nært opp til kommunesenteret på Lauvsnes. Avstanden fra Sitter til Lauvsnes vil bli redusert fra over 50 km til ca. 7 km. Planområdet er foreløpig på ca. 2.400 daa men vil bli redusert når vegtrasé er valgt. Planen berøres av konsekvensutredningsforskriftens vedlegg II pkt. 10 e) og det stilles krav om konsekvensutredning ettersom planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Planprogram og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig på kommunens nettside. Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan v/Erlend Gystad, postboks 3005, 7709 Steinkjer, eg@tronderplan.no. Frist for merknader er satt til 12.08.22.

mkAAAAASUVORK 5CYII=

 

Se vedlagte dokumenter:

Forslag til planprogram Sitter-Lauvsnes
Referat fra oppstartsmøte - Reguleringsplan Sitter-Lauvsnes
Adresseliste berørte parter
Planens begrensning