Grønnvika – gnr. 39 bnr. 1

Planforslaget inneholder:

  • 3 eksisterende tomter for fritidsformål

  • 16 nye tomter for fritidsformål

  • Internveier, småbåthavn, energi- og avløpsanlegg

Småværet – gnr. 39 bnr. 1

Planforslaget inneholder:

  • Eksisterende bebyggelse øst for privat veg til Risholmen

  • 6 nye tomter med kombinert formål bolig/fritid

  • 9 nye tomter for fritidsbebyggelse

  • Internveier, småbåthavn, energi- og avløpsanlegg

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 kunngjøres med dette 1. gangs behandling av reguleringsplaner på ovennevnte eiendommer.

Spørsmål knyttet til reguleringsplanene rettes til Flatanger kommune v/Næring, miljø og teknisk, tlf. 47637202.  Merknader sendes til postmottak@flatanger.kommune.no eller Flatanger kommune avd. NMT, 7770 Flatanger innen 10.03.2015.

 Vår ref. 2014/528416 bes oppgitt ved henvendelse