Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle dødsfall og svært alvorlig skade på pasient eller bruker som har sammenheng med helsehjelpen, til Statens helsetilsyn. Samtidig får pasienter, brukere og nærmeste pårørende en rett til å varsle slike hendelser.

Varslingsplikten gjelder når utfallet er utenfor påregnelig risiko. Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å identifisere uforsvarlige forhold raskere slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet.

Helse- og omsorgstjenestene skal legge til rette for åpenhet og læring av uønskede hendelser. Ved alvorlige hendelser som har ført til dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient/bruker, plikter virksomheten:

  • å følge opp og informere pasienter og pårørende
  • å gjennomgå hendelsene
  • å identifisere og følge opp risikoreduserende tiltak

Mer informasjon om hvordan en går fram for å varsle finnes på helsetilsynets nettside.