Stimuleringsmidler til grendelagene har en ramme på kr 250 000,-. Midlene skal gi grendelagene enda bedre grunnlag for å gjennomføre gode tiltak rettet mot innbyggere for økt trivsel og aktivitet. Der særlig fokus på sosiale møteplasser og aktivitet rettet mot alle innbyggere verdsettes høyt.

Ordningen har i år 2023 søknadsfrist den 1. september.

Stimuleringsmidler til Grendelag i Flatanger kommune tildeles etter følgende kriterier:

Formålet med denne ordningen er i hovedsak å stimulere til aktivitet i grendelagene i Flatanger kommune. Enten i grendelagenes egen regi eller i samarbeid med andre frivillige lag og foreninger. 

Hvem kan søke?

Grendelag i Flatanger kommune kan søke på vegne av seg selv eller i samarbeid med andre frivillige lag og foreninger.

Saksbehandling

Søknaden sendes til kulturkontoret eller postmottak. Innstilling til fordeling gjøres av kultursjef. Avgjørelsesmyndighet for tildelingen delegeres til formannskapet. Kommunestyret godkjenner retningslinjene for ordningen.

Krav til søknaden

Søknaden må vise tiltak som tenkes gjennomført, med budsjett og finansieringsplan. Det er krav om vedlagt godkjent regnskap for tidligere år og årsmelding for 2022.

Følgende prioriteringer gjelder:

Alle 5 grendelag tildeles et grunnbeløp på kr. 20 000,-

Resterende beløp fordeles ut fra søknad.

Grunnlag og prinsipper for ordningen 

Grendelagene er en viktig aktør i Flatanger. Med sine ressurser er de viktige for utvikling og trivsel.

Flatanger kommune ønsker å støtte grendelagene i den meget viktige oppgaven. Det meste av sosiale møteplasser, bygdedager, kulturkvelder, organiserte aktiviteter som er åpne for alle innbyggere blir for en stor del gjennomført i regi av grendelagene. For å sikre videreføring og videreutvikling av grendelag sine aktiviteter, vil Flatanger kommune gjennom denne økonomiske tilskuddsordningen vise at dette arbeidet verdsettes høyt.

Stimuleringsmidler for grendelag er særlig viktig for å etablere et godt samarbeid mellom innbyggere, kommunen, næringslivet og frivilligheten, der grendelag selv står for mobilisering av kreftene og engasjement blant ildsjeler og pådrivere i egen grend. Gode nærmiljø skapes i samspill mellom disse.

Sosiale møteplasser er viktig for alle innbyggere, spesielt viktig er det å ivareta de som mangler møteplasser i lokalsamfunnet, med å tilrettelegge for felleskap og inkludering gjennom arrangementer som alle kan delta på.

Grendelagene tildeles midler for å styrke sine fremste oppgaver:

 • Å holde det ryddig og trivelig i nærmiljøet
 • Å skape trygt bomiljø, nabohjelp og beredskap
 • Å vedlikeholde lekeplasser og nærmiljøanlegg
 • Drive samfunnshus og/grendehus, veilys ol.
 • Arrangere sosiale sammenkomster, bygdadager, fester og tilstelninger
 • Være pådriver i å bevare viktige funksjoner for lokalsamfunnet.
 • Være høringspartner i saker som gjelder grenda i kommunale planer o.l
 • Søke og gjennomføre ulike prosjekt som kommer innbyggere til gode
 • Være pådriver for nyskapende aktiviteter.
 • Være pådriver for nye nærmiljøtiltak.
 • Vise at alle er like viktige.