Med hjemmel i plan- og bygningsloven pbl. § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsarbeid for Litløya, gnr. 10/1 m. fl., i Flatanger kommune. Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1 og forslag til planprogram legges samtidig ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-9.

Referat fra oppstartsmøte

Oppstart av planarbeid

Planprogram detaljregulering Litløya