1. I Flatanger skal kravene til formell behandling av bruksendring innskjerpes og det skal kreves søknad for behandling etter plan- og bygningsloven.
  2. Kommunale avgifter skal kreves i forhold til bygningstypekoder i matrikkelen. Dette innebærer at boligavgift skal kreves for bygg registrert som bolig. Avgift for fritidsbolig skal innkreves for bygninger som er registrert som fritidsboliger. Avgift for fritidsboliger skal også kreves for bygg registrert i matrikkelen som bolig brukt som fritidsbolig (162) og våningshus brukt som fritidsbolig (163) i de områder som ikke omfattes under pkt. 3.
  3. Det skal være en streng holdning til bruksendring fra bolig til fritidsformål i følgende områder:
  • Lauvsnes
  • Vik inkl. Nordstranda
  • Jøssund
  • Utvorda
  • Innvorda

Dette i henhold til vedlagte kart.

Flatanger kommune finner det ikke riktig å innføre forskrift om nedsatt konsesjonsgrense ("O"-konsesjon) for deler av kommunen før en har fått erfaring med bruken av forannevnte retningslinjer og erfaring fra Lierne kommune foreligger.