Med dette kunngjøres at NVE har lagt ut planene for ovenfornevnte vindkraftprosjekt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist innen 10. oktober 2009.

Dokumenter tilhørende saken er tilgjengelig på NVE's nettsted www.nve.no samt på Miljøbygget, Flatanger kommune.
Gjennom høringen av dokumentene ønsker NVE blant annet innspill på følgende:

  • Er virkningene av prosjektene tilstrekkelig utredet?
  • Hva mener høringsinstansene om de omsøkte prosjektene.
  • Forslag til justeringer av planene.