Flatanger har to kommunale barnehager; Vangan barnehage på Lauvsnes og Solbakken barnehage på Utvorda.

Søknadsfrist for hovedopptaket i barnehagene er 1. mars hvert år.

Ellers er det mulig å søke opptak gjennom hele året, forutsatt at det er ledig kapasitet i barnehagen. Det tilbys helplass, 4-dagers plass og 3-dagers plass i begge barnehagene.

Barn som søkes til hovedopptaket og fyller ett år innen utgangen av august samme år, har rett til et tilbud om barnehageplass innen kommunen i løpet av august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år jfr. Barnehagelovens §16. Barnet må ha bosted i Flatanger kommune for å ha rett på plass og det må søkes innen hovedopptaket.

Søknad om plass, oppsigelse og endring av oppholdstid skjer på elektronisk skjema som ligger på kommunens hjemmeside.