Stadfesting reguleringsplan

Flatanger kommunestyre stadfestet følgende reguleringsplan med bestemmelser på møte 10.04.2014. Dette i henhold til § 12.12 i plan og bygningsloven.

Sitter havn - gnr. 11 bnr. 9

Reguleringsvedtaket kan i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9 påklages til departementet innen 3 uker. Klagen må settes fram skriftlig for Flatanger formannskap, 7770 Flatanger. Det gjøres også oppmerksom på at fristen for å kreve erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3, er 3 år fra dags dato. Mulige krav fremsettes skriftlig overfor Flatanger kommune innen tidsfristen.

Vår ref. 2012/64638 bes oppgitt ved henvendelse.