Med hjemmel i forvaltningslovens § 17 og forskrifter av 11.07.88 til forurensningsloven, legges følgende søknad arealendring og biomasseutvidelse av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og ørret for Salmar Farming as ut til offentlig innsyn. Dette i henhold til lov om akvakultur av 1.1.2006

Salmar Farming AS
Kontaktperson: Alf Håkon Skjærvik

Lokalitet: Lyrnesset – utvidelse fra 2340 tonn til 3120 tonn lokalitetsbiomasse.
 
Søknad med vedlegg er utlagt til offentlig innsyn ved avdeling for næring, miljø og teknisk, Lauvsnes. Frist for uttalelse er satt til 10.07.2011 . Eventuelle merknader sendes Flatanger kommune, avd. for NMT, 7770 Flatanger.
                                                                                      
Vår ref. 2010/28224 bes oppgitt ved henvendelse