Reguleringsplan - detaljregulering

Kontaktinfo

Teknisk sjef Lars Morten Fløan, tlf. 458 69 184.
E-post: lars-morten.floan@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

For å gjennomføre større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få stor innvirkning på miljø og samfunn, må det foreligge en reguleringsplan for området. En reguleringsplan blir vedtatt i kommunestyret og fastsetter framtidig arealbruk. Den er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak i området.

Reguleringsplanen utarbeides med utgangspunkt i plan- og bygningsloven. Den består av et plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser.

En reguleringsplan blir utformet enten som områderegulering (som kommunen utarbeider) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet med hjelp av fagkyndig konsulent. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastsetter utforming, bruk og vern av et område. Planen avklarer hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i området.

Målgruppe

Alle kan komme med forslag til detaljregulering.

Vilkår

Forslaget til detaljregulering må være utarbeidet med hjelp av en fagkyndig konsulent.

Tiltak må være igangsatt innen fem år etter at reguleringsplanen er vedtatt.

Lover
Veiledning

Når du skal starte opp planarbeidet må du legge frem planspørsmålet for kommunens planmyndighet i et oppstartsmøte. I møtet presenterer du din planidé og kommunen vil informere om overordnede planer og føringer. Du vil få informasjon om planprosessen og om krav til hva forslaget til detaljregulering må inneholde.

Du må kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst én lokal avis og gjennom elektroniske medier. Videre må du informere:

  • registrerte grunneiere og festere i planområdet
  • andre rettighetshavere i planområdet (f.eks. leietakere)
  • berørte naboer til planområdet

Dersom verken kommunen eller andre har innsigelser til planidéen, kan du starte opp planarbeidet. Kommunen kan gi råd og bistand underveis.

Når planforslaget er ferdig utarbeidet, sender du det, sammen med all dokumentasjon, til kommunen. Dokumentasjonen skal følge planforslaget ved høring og offentlig ettersyn og når saken skal behandles i kommunestyret.

Saksbehandling

Når kommunen har mottatt ditt planforslag, avgjør kommunen om forslaget skal bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Avgjørelsen skal skje snarest, og senest innen tolv uker (eller en annen frist som er avtalt). Kommunen kan samtidig legge frem alternative forslag til regulering av området.

Velger kommunen å gå videre med planforslaget ditt, skal kommunestyret avgjøre saken. Kommunestyret må ta en avgjørelse senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet av kommunens planmyndighet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan saken bli sendt tilbake til planmyndigheten for ny behandling.

Når kommunestyret har vedtatt planen, skal kommunen informere registrerte grunneiere, festere, andre rettighetshavere og berørte naboer. Informasjonen skal inneholde opplysninger om klagemuligheter og klagefrist.

Kommunen skal kunngjøre den nye reguleringsplanen i minst én lokal avis og gjennom elektroniske medier.

Klage

Dersom kommunen ikke ønsker å gå videre med planforslaget ditt, mottar du et brev innen tre uker. Er forslaget ditt i samsvar med kommunens overordnede planer for området, kan du kreve at avslaget blir behandlet i kommunestyret.

Er du misfornøyd med det vedtaket kommunestyret har gjort, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra kommunestyrets vedtak. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til kommunens planmyndighet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren. Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Ønsker du å kreve erstatning, må du gjøre det innen tre år etter vedtaket.

Los-ord
areal, arealplan, arealdel, arealplanlegging, ekspropriasjon, reguleringsforskrift, samfunnsplanlegging, veibygging, byggesak, byggetiltak, detaljplan, detaljregulering, områderegulering, plankart, arealplankart, planmyndighet, planspørsmål, grunneier, fester, festetomt, grunnareal, festeareal, næringsvirksomhet, næringstomt, planarbeid, planforslag, plansak, reguleringsplan, reguleringskart, reguleringsbestemmelse, planprogram, konsekvensutredning, kommuneplan

DebugView   v2